รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านต้นกระบก

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 157 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 1 0 0.00 1 100.00

 

อนุบาล 2 10 9 90.00 1 10.00

 

อนุบาล 3 12 11 91.67 1 8.33

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 12 57.14 9 42.86  
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 12 70.59 5 29.41  
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 50.00 4 50.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 87.50 1 12.50

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 23 19 82.61 4 17.39

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 17 80.95 4 19.05

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 8 66.67 4 33.33

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 4 80.00 1 20.00

 

รวมทั้งหมด 157 122 77.71 35 22.29

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 42.04

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 42.04
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ครูสอน,พี่สอน,ผู้ปกครองสอนจากใบงาน
จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
เบื้องต้น หรือในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้เลย ให้แนะนำ ให้นักเรียนไปรับชม DLTV กับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กัน เรียนระดับชั้นเดียวกัน หรือให้นักเรียนมานั่งเรียนที่โรงเรียนและเว้นระยะห่างทางสังคมในการนั่งเรียน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 94.90
Line จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 61.15
Facebook จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 64.33
อื่น ๆ
จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. ไม่มีอุปกรณ์ / อุปกรณ์ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอในการรับชม
2. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเนื่องจากต้องไปทำงาน
3. นักเรียนไม่สนใจและเริ่มเบื่อเพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติในการทดลอง
4. ผู้ปกครองไม่มีเวลาและปล่อยให้นักเรียนเรียนคนเดียว เมื่อเกิดปัญหาไม่รู้จะถามใครได้
5. บางวิชาดูไม่ทันไม่เข้าใจเนื้อหาและไม่ผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือ
6. มีโทรทัศน์อยู่เครื่องเดียวต้องแบ่งกันดู และเมื่อดูย้อนหลังตอนเย็น นักเรียนไม่อยากดูหรือไม่อยากเรียนแล้ว
7. นักเรียนติดเล่นไม่มีสมาธิในการเรียน
8. ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินเติมเงินในโทรศัพท์เพื่อเรียนทางไกล
9.โทรทัศน์เสียไม่สามารถรับชมได้
10. นักเรียนไม่เชื้อฟังผู้ปกครอง
11. นักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จเนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาและไม่สามารถสอบถามได้
12. นักเรียนบางคนไปทำงานสามารถเข้าเรียนได้เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น
13. บางกิจกรรมใช้การทดลองไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
14. ในใบงานบางวิชามีความยาก จึงทำไม่ถูกต้อง
15. นักเรียนไม่สนใจทำใบงาน
16. ผู้ปกครองเริ่มปล่อยนักเรียน ให้เรียนเองและทำใบงานหรือแบบฝึกหัดเอง
17. นักเรียนที่เรียนกับโทรศัพท์ เมื่อเบื่อหรือผู้ปกครองไม่อยู่ก็จะเปิดโทรศัพท์ดูอย่างอื่นแทนการเรียน
18. นักเรียนอยู่กับยายซึ่งอ่านหนังสือไม่คล่องจึงมาสามารถสอนหรือตรวจใบงานได้
19. สัญญาณในการรับชมไม่เสถียรเนื่องจากไม่มีเงินเติมโทรศัพท์
20. นักเรียนหันมาเลือกเรียนโดยการทำใบงานและให้ผู้ปกครองสอนจากใบงานแทนการเรียนแบบทางไกลซึ่งประหยัดค่าโทรศัพท์
ข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนโทรศัพท์สอบถามครูและถามผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยสอน
2. ในวันที่มารับเอกสารใบงานครูประจำชั้นสอนนักเรียนตัวต่อต่อและแจกใบงานให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้าน
3. ให้นักเรียนไปรับชม DLTV กับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กัน เรียนระดับชั้นเดียวกันและมีผู้ปกครองดูแล
4. รับชมรอบรีรันในช่วงที่ผู้ปกครองพร้อมดูแล
5. หากไม่สามารถรับชมได้จริงๆ ก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยพานักเรียนทบทวนบทเรียน จากการทำแบบฝึกหัดที่ครูแจก
6. ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถนั่งดูหรือคอยดูแลนักเรียนขณะเรียนได้ เมื่อผู้ปกครองมีเวลาวางเมื่อใดให้ตรวจดูใบงานของนักเรียน และสนใจสอบถามนักเรียนถึงเรื่องการเรียนบ้าง
7. แนะนำให้นักเรียนจดเรื่องหรือข้อที่สงสัยแล้วนำมาถามครูในวันที่มารับ หรือส่งงาน หรือสอบถามครูตอนเย็นหลังจากเรียนเสร็จแล้ว

จากการติดตามการรับชมและพูดคุยกับผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองส่วนมากมีปัญหาในเรื่องเวลาในการดูแลเป็นหลัก เนื่องจากส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองจึงมีความกังวลอย่างยิ่งในเรื่องการเรียนของนักเรียน กังวลว่านักเรียนจะสอบตก กังวลว่านักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อน ซึ่งคุณครูก็ได้ให้คำแนะนำ และให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจได้ว่าเมื่อเปิดเรียนตามปกติแล้วคุณครูจะสอนนักเรียนครบตามหลักสูตร ตามมาตรฐานได้อย่างแน่นอน ขอให้ในช่วงนี้ทั้งคุณครูและผู้ปกครองพานักเรียนฝึกและทบทวนบทเรียนให้มีทักษะความรู้ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย เมื่อเปิดเรียนนักเรียนก็จะมีความพร้อมที่จะรับเนื้อหาในห้องเรียน และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาทักษะได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. คุณครูจะเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยเหลือและดูว่ากล่องรับสัญญาณนั้นดูได้หรือไม่
และหาทางแก้ไขต่อไป แต่หากบ้านนักเรียนมีอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
และมีอินเทอร์เน็ต ก็จะแนะนาให้ดูทางเว็บไซต์ www.dltv.co.th ก่อนในเบื้องต้น
2. คุณครูคุยกับผู้ปกครอง และอธิบายช่องทางการรับชมอย่างละเอียด และให้ผู้ปกครองเปิดโทรทัศน์
ตามคำแนะนาเพื่อเช็คว่าพบช่องหรือไม่ ดูได้เป็นปกติหรือไม่
3. พูดคุยกับผู้ปกครองถึงกรณีไม่มีโทรทัศน์ และเครื่องรับสัญญาณใดเลย ถ้ามีพี่ที่เรียนอยู่ชั้นสูงกว่าให้พี่สอนและให้ผู้ปกครองคอยตรวจดูขณะทำการเรียนการสอน
4. คุณครูเตรียมใบงาน/การบ้านให้นักเรียนล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอน 1 อาทิตย์
5. เช็คเวลาเรียน และแจกใบให้ผู้ปกครองต้องเขียนปัญหา/พฤติกรรมนักเรียน/เซ็นชื่อกลับมาทางโรงเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนร่วมกันเพื่อบรรลุจุดประสงค์
6. นักเรียนเตรียมใบความรู้ ใบงานเพื่อพร้อมการเรียนทางไกลจากครูต้นทาง
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1 ครูประจำชั้นจะทำการบันทึกการเข้าเรียนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ได้มีการสอบถามปัญหาในระหว่างเรียนจากผู้ปกครองว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
บางครั้งสัญญาณไม่ค่อยเสถียร ทำให้เนื้อหาการเรียนการสอนขาดเป็นช่วงๆ
2 ทำกิจกรรม/ใบงาน ไม่ค่อยทัน ครูจะพูดเร็ว และไม่เข้าใจไม่สามารถสอบถามได้ ง่วงนอน เพราะบางครั้งวิชาที่ต้องทำการทดลอง/กิจกรรมที่ต้อง active ไม่สามารถทำได้จริงและเป็นการเรียนที่น่าเบื่อหน่าย บรรยากาศไม่สนุกเหมือนห้องเรียนจริงเพราะนั่งเรียนคนเดียว
3 กรณีบ้านไม่มีเครื่องรับสัญญาณ ครูจะสอนนักเรียนและอธิบายเมื่อเข้าใจก็กลับไปทำใบงานที่บ้าน

3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1 หลังจากนักเรียนเรียนเสร็จแล้วครูต้นทางจะสั่งการบ้าน นักเรียนทำใบงานที่ครูแจกไปในแต่ละสัปดาห์
2 ครูประจำชั้นจะสอบถามปัญหาโดยการโทรศัพท์และสอบถามว่าเรียนเข้าใจหรือไม่ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจครูอธิบายเพิ่มเติม หรือให้ผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวอำภา ฟังคำ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0854308409
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวสุกัญญา พูลกสิ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑