รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านซอยสอง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 142 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 14 13 92.86 1 7.14

 

อนุบาล 2 10 9 90.00 1 10.00

 

อนุบาล 3 16 16 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 20 95.24 1 4.76  
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 20 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 22 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 14 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 15 15 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 142 139 97.89 3 2.11

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 63.38

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 63.38
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
แจกใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน และพบปะครูเพื่อสอนตัวต่อตัว หรืออธิบายจุดที่ไม่เข้าใจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 85.21
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานเเพราะต้องทำงาน
- บางครอบครัวมีลูกหลายคน ลำบากในการรับชมในเวลาเดียวกัน
- ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกล่องรับสัญญาณแบบระบบ SD ไม่สามารถรับชมทางทีวีได้ จึงต้องรับชมผ่านอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ ซึ่งบางครั้งไม่มีเงินเติมเงินโทรศัพท์
ข้อเสนอแนะ
- โรงเรียนสนับสนุนการจัดทำใบงาน แบบฝึกหัด บทเรียนเสริมให้นักเรียนไปทำที่บ้าน และพบปะ สรุปบทเรียนกับครู สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. ทำความเข้าใจคอยสอบถามปัญหากับผู้ปกครอง
2. ครูลงให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ยังมีปัญหาด้านอุปกรณ์ และความพร้อม
3. แจกใบงานแบบฝึกหัด ให้ผู้ปกครองและนักเรียน
4. เชิญสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1. ครูตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนผ่านกลุ่มไลน์หรือโทรศัพท์
2. ครูดูรายการและจดบันทึกประเด็นที่ต้องปรับแก้ไข
3. สุ่มติดตาม สอบถามปัญหาและรับฟังความคิดเห็นกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านทางไลน์หรือโทรศัพท์
4. ปรับปรุง ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนทางไกล
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1. พบปะ รับ-ส่ง ใบงาน แบบฝึกหัด สอบถามปัญหา
2. วัด ประเมินผล ตรวจใบงานรายสัปดาห์
3. หากตรวจแล้ว ประเด็นตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ครูสรุปความรู้ สอนตัวต่อตัวเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัย
4. สรุปภาพรวมการเรียน ทั้งเนื้อหา และความรับผิดชอบของนักเรียน รายงานในกลุ่มไลน์ให้ผู้ปกครองทราบ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวกัณฐิกา สุระโคตร )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายคมสันต์ ทะลายรัมย์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑