รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านชำโสม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 63 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 3 3 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 9 9 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 75.00 2 25.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 60.00 4 40.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 6 60.00 4 40.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 75.00 2 25.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 66.67 2 33.33

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 63 49 77.78 14 22.22

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 98.41
Line จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองบางคนไม่เห็นความสำคัญต่อการเรียนการสอนในช่วงนี้ บางคนไม่มารับใบงานให้บุตร-หลาน หรือมารับบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
- ครูจัดเตรียมใบงานในสัปดาห์ต่อไป
- ประสานผู้ปกครองมารับใบงานและให้คำแนะนำ
2. ระหว่างการเรียนการสอน
- ครูติดตามการเรียนการสอนพร้อมกับนักเรียน
- ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองส่งภาพขณะกำลังเรียนของนักเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่หรือไม่
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
ตรวจใบงานของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจต่อสาระความรู้ที่เรียน
- บันทึกข้อบกพร่องต่างๆที่พบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
- ออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรค

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาววาสนา ลาภวิไล )
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 0817564306
วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสำเนา ชายหาด )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑