รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านคลองลาว

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 367 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 35 35 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 40 40 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 43 43 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 48 48 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 44 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 45 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 56 56 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 56 56 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 367 367 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.99
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.34
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36
อื่น ๆ
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 89.37
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30
Line จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44
อื่น ๆ
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองต้องทำงานในช่วงเวลากลางวันจึงไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในขณะเรียน และผู้ปกครองไม่สามารถสอนนักเรียนในเนื้อหาที่เรียนได้ เนื่องจากในขณะเรียนไม่ได้นั่งเรียนกับนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
ให้นักเรียนเรียนย้อนหลังในเวลาหลังผู้ปกครองว่างจากการทำงาน การทำใบงานให้นักเรียนปรึกษากับเพื่อนและครูประจำชั้นทางไลน์และทางโทรศัพท์ได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ปรึกษา ชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ครูประจำชั้นคอยดูแลให้คำปรึกษา เยี่ยมบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ได้ตามศักยภาพ และตามความเข้าใจ ครูตรวจใบงานและคอยให้คำแนะนำ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายสัญญา ศรีคงรักษ์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสุชานันท์ รัตนภาค )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑