รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านคลองครก

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 237 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 4 2 50.00 2 50.00

 

อนุบาล 3 5 4 80.00 1 20.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 21 70.00 9 30.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 20 71.43 8 28.57  
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 23 79.31 6 20.69  
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 16 53.33 14 46.67

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 26 21 80.77 5 19.23

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 17 14 82.35 3 17.65

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 14 56.00 11 44.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 14 77.78 4 22.22

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 20 80.00 5 20.00

 

รวมทั้งหมด 237 169 71.31 68 28.69

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.13
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 83.12
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63
Line จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43
Facebook จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ เป็นพื้นที่ป่า จะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ยากต่อการติดต่อสื่อสาร
บางครัวเรือนไม่มีโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ บางครัวเรือนออกไปนอกพื้นที่ติดต่อไม่ได้
บางครัวเรือนไม่มีโทรทัศน์ และบางครัวเรือนไม่มีทุนทรัพย์ในการเช่าอินเตอร์เน็ตบ้าน รวมไปถึงการซื้ออินเตอร์เน็ตแบบเติมเงินหรือรายเดือนเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับครอบครัว ซึ่งปัญหาการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 ทำให้บางครอบค
ข้อเสนอแนะ
ครูเดินทางไปพบปะนักเรียนที่บ้าน และเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมให้คำปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1.ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน และสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ดิจิตอล กล่องทีวีรับสัญญาณฯ จานดาวเทียม อินเตอร์เน็ตบ้าน และ Wifi รวมไปถึงความพร้อมด้านอื่นๆของผู้ปกครองและนักเรียนด้วย
2.ครูรายงานผลการสำรวจต่อผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบ
3.ครูจัดทำใบความรู้ ใบงานให้เพียงพอกับนักเรียนทุกคน และแจกเอกสารประกอบการเรียนก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1.นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านของตนเอง
2.ครูเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนทุกวัน
3.ครูให้คำแนะนำตลอดการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ครูแนะนำให้ผู้ปกครอง กำกับ ดูแล และติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
5. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1.ครูติดตามการทำงานของนักเรียนรายบุคคล โดยให้นักเรียนนำเอกสารของสัปดาห์ที่ 4 มาส่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และรับเอกสารสัปดาห์สุดท้าย (สัปดาห์ที่ 7) กลับไปเพื่อเรียนต่อ
2.ครูรายงานผลการเรียนของนักเรียนและการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน
3.ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวจรรยา รุ่งโรจน์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0990080949
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางนิตยา พงษ์พระเกตุ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑