รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านคลองกะพง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 98 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 6 6 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 9 9 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 23 23 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 98 98 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.78
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.96

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สี ดินน้ำมัน (ปฐมวัย) ,สมุดบันทึก ป.1- ป.6
จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.88

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 86.73

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
แนะนำให้ผู้ปกครอง จัดสถานที่ให้เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 73.47
Line จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.08
Facebook จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
-สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีบางพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้
-นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียน ไม่สามารถเรียนได้ทันตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้าตรู่
ข้อเสนอแนะ
-ครูประจำชั้นจัดทำตารางเรียนของแต่ละชั้นเรียน และตารางจัดประสบการณ์ของแต่ละชั้นเรียน
-ครูประจำชั้นจัดทำใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรมรายสัปดาห์ตามควาเหมาะสม
-ครูประจำชั้นชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนเก้ี่ยวกับตารางเรียนและนัดรับ-ส่ง งาน
-ครูประจำชั้นเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบไลน์และเฟสบุ๊ค
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
-ครูประจำชั้นจัดทำตารางเรียนของแต่ละชั้นเรียน และตารางจัดประสบการณ์ของแต่ละชั้นเรียน
-ครูประจำชั้นจัดทำใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรมรายสัปดาห์ตามควาเหมาะสม
-ครูประจำชั้นชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนเก้ี่ยวกับตารางเรียนและนัดรับ-ส่ง งาน
-ครูประจำชั้นเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบไลน์และเฟสบุ๊ค
2. ระหว่างการเรียนการสอน
-ครู นักเรียน ดู DLTV ออนไลน์ พร้อมกับนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจ แนะนำและบันทึกความรู้ในใบงาน
-ครู สุ่ม ติดตาม สอบถามผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความสนใจในการเรียนของนักเรียน และติดตามสอบถามปัญหาที่ผู้ปกครองพบ เพื่อช่วยกันแก้ไข
-วัดและประเมินผลการเรียนตามบริบทและสภาพความพร้อมของนักเรียนในแต่ละบ้าน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
-ติดตามสอบถามผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนและการทำแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย
-นัด รับ-ส่ง ใบงาน
-ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยการตรวจใบงาน
-แจ้งผลการตรวจใบงาน ให้ผู้ปกครองทราบ หลังเรียน
-รายงานผลการเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับภาพรวมการเรียนของนักเรียนในสัปดาห์ที่ 4 ให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวมัลลิกา สุทธิสถิตย์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายครรชิต เปลี่ยนไธสง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑