หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลสื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
วัดจันทนาราม พรณรงค์ ทรัพย์คง
วัดจันทนาราม กนิษฐา บัวเผื่อน
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 รัตนวดี เถื่อนโทสาร
บ้านโคกวัด วลัยลักษณ์ ไผ่พงษ์
วัดทุ่งเบญจา ทอฝัน สมภาวงษ์
วัดเกาะตะเคียน พรรณา อารีพล
วัดเกาะตะเคียน พรรณา อารีพล
ไทยรัฐวิทยา 14 อริยาวรรณ วิจิตราธนารัตน์
วัดขุนซ่อง ทัศนีย์ เจ็ดจำลอง
บ้านช่องกะพัด ณฐมน ไชยสิทธิ์
วัดขุนซ่อง นางสาวธรรมรัตน์ พงษ์ทอง
วัดขุนซ่อง ดวงใจ เพิ่มเจริญ
บ้านแก้ว ตรีประดับ แซ่เหลา
บ้านแก้ว ตรีประดับ แซ่เหลา
บ้านแก้ว ตรีประดับ แซ่เหลา
บ้านยางระหง พัชรียา อินทอง
บ้านยางระหง พัชรียา อินทอง
บ้านแก้ว ขวัญดาว พลอยแหวน
วัดขุนซ่อง กัลยาณี ศรีสุระ
วัดขุนซ่อง กัลยาณี ศรีสุระ
บ้านสะพานเลือก นวลหง พิศภิรมย์
บ้านสังข์ทอง อังศุมาริน ดวงแก้ว
บ้านสังข์ทอง อังศุมาริน ดวงแก้ว
วัดตะกาดเง้า อนงค์รัตน์ อัตรากูล
บ้านช่องกะพัด สมจิตร ไชยชนะ
วัดไผ่ล้อม สุพาภร แซ่โค้ว
วัดไผ่ล้อม สุกานดา ใจกล้า
วัดไผ่ล้อม จิณณพัต สินธุประเสริฐ
บ้านแก้ว ยุพิน สิทธิโชติ
บ้านหนองบัวทอง อโณทัย สมสะอาด
บ้านมาบโอน นภาวรรณ สันดิษฐ์
อนุบาลจันทบุรี จิราวรรณ ท่าม่วง
อนุบาลจันทบุรี กัญญาภัทร แดงแพง
อนุบาลจันทบุรี กัญญาภัทร แดงแพง
อนุบาลจันทบุรี อิ่มใจ สีพญา
อนุบาลจันทบุรี มะลิ ครุปิติ
อนุบาลจันทบุรี นนลนีย์ นิธิโชตินันทชัย
อนุบาลจันทบุรี อารี จันทร์ณรงค์
อนุบาลจันทบุรี วาสนา ปัญสุภารักษ์
อนุบาลจันทบุรี วาสนา ปัญสุภารักษ์
อนุบาลจันทบุรี ปุณยวีร์ สร้อยสน
อนุบาลจันทบุรี มงคล แดงแพง
อนุบาลจันทบุรี อัจฉรา อองละออ
อนุบาลจันทบุรี ศิริขวัญ นิยมผล
อนุบาลจันทบุรี ศิริขวัญ นิยมผล
อนุบาลจันทบุรี พรรณทิพา ตุลิยะกุล
อนุบาลจันทบุรี นิภา ม่วงหวาน
บ้านวังไม้แดง วรรณี รวีโภชน์ศิริ
วัดรำพัน ขวัญนภา กาวันนา
บ้านคลองลาว สุวิมล พลอยแหวน
บ้านคลองลาว สุวิมล พลอยแหวน
บ้านคลองลาว สุวิมล พลอยแหวน
บ้านคลองลาว ลลิตา ชำนาญช่าง
วัดท่าแคลง กันติชา เสืออุดม
บ้านคลองลาว เนาวรัตน์ วารีรักษ์
วัดท่าศาลา สมใจ ประสานดี
บ้านเตาหม้อ รสริน คณฑา
xxxxx มลฑา ศรีเสริม
บ้านวังไม้แดง สมจิต ธนูศร
วัดคมบาง จริยา เฟื่องภักดิ์
บ้านวังอีแอ่น ศรินทิพย์ กระจาย
บ้านบ่อไฟไหม้ จันทริกา สารเนตร
วัดเกาะโตนด วัลลี เทพรำลึก
วัดเกาะโตนด อุดมลักษณ์ สุวรรณเจริญ
วัดดอนตาล ปิยะนุช​ บำรุง​ธรรม​
วัดดอนตาล อภิรดี คุณเจตน์
วัดดอนตาล อภิรดี คุณเจตน์
วัดเนินยาง อรัญญา พูลดำริห์
บ้านวังอีแอ่น ศรินทร บัวรุ่ง
บ้านวังอีแอ่น เอ็มอร พลขยัน
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 อรุณรุ่ง สุขเกลอ
บ้านช่องกะพัด กฤษมาศ จันทวรรณ
วัดเนินยาง รัชนก มาวัน
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี นรากร จิตรสถาพร
วัดรำพัน สมใจ กล่ำบุญสวัสดิ์
บ้านวังอีแอ่น มัทนา ฉวนพยัคฆ์
วัดจันทนาราม อรอนงค์ ศุภางค์จรัส
วัดจันทนาราม อรอนงค์ ศุภางค์จรัส
บ้านเจ้าหลาว วิไลวรรณ อ่อนสลวย
บ้านวังไม้แดง นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร
วัดช้างข้าม ศิรธิดา มาระวงษา
วัดเนินโพธิ์ ปวีณา อัตถาหาร
วัดเขาน้อย อุรุพงษ์ งานฉมัง
บ้านโคกวัด กัญญรัตน์ ธรรมสิทธิ์
บ้านคลองน้ำใส จิณัฐตา บุญอากาศ
วัดเนินสูง ยอแสง รัตตนัย
วัดเกาะขวาง พรพิมล เนินริมหนอง
วัดเกาะขวาง วิภาพร วายลม
วัดพลับ ปัณณ์ณัฐสา กรุณา
วัดหนองคัน นภาภัช ชนะสิทธิ์
บ้านซอยสอง สมหญิง ฆารละออง
บ้านคลองน้ำใส อินทิรา นิทาน
วัดสามผาน ธัญลักษณ์ ฉายา
วัดวังหิน ธัญยรัชต์ ผลประเสริฐ
วัดวังหิน ธัญยรัชต์ ผลประเสริฐ