ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ CODING

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
บ้านคลองลาว รัตนา เหลืองาม
วัดไผ่ล้อม สุธาสินี ไพฑูรย์
วัดพลับ ปรีชาพล นวนสุทธิ์
วัดพลับ ปรีชาพล นวนสุทธิ์
วัดพลับ ปรีชาพล นวนสุทธิ์
วัดพลับ ปรีชาพล นวนสุทธิ์
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์
บ้านซอยสอง บุณยานุช วงศ์ใหญ่
บ้านศรัทธาตะพง ปาริชาติ นิยมสินธุ์
วัดขุนซ่อง มาลัย เพ่งจินดา
บ้านซอยสอง พรพิไล ชาญพนา
บ้านยางระหง จุรารัตน์ เย็นวัฒนา
บ้านตาเลียว พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
วัดจันทนาราม ณิชาภัทร ราชนิยม
วัดโป่งแรด วัชรา ประมวญ
วัดโป่งแรด วัชรา ประมวญ
วัดไผ่ล้อม รติยา สืบวงศ์รุ่ง
บ้านเขาแก้ววิทยา สุภาพร ธิติลักษณ์
บ้านช่องกะพัด สมลักษณ์ น้อยตามโต
วัดรำพัน กิตติ เนตรประโคน
วัดรำพัน คมสัน สมคิด
วัดสิงห์ อนุรี สาริก
บ้านช่องกะพัด ณฐมน ไชยสิทธิ์
บ้านหนองบัวทอง ปฐมพงษ์ ไชยสิทธิ์
บ้านช่องกะพัด สมจิตร ไชยชนะ
วัดรำพัน ขวัญนภา กาวันนา
บ้านแก้ว ขวัญดาว พลอยแหวน
วัดเขาวงกต นิติยา เงินงาม
บ้านคลองลาว สุวิมล พลอยแหวน
บ้านวังไม้แดง สมจิต ธนูศร
วัดคมบาง จริยา เฟื่องภักดิ์
บ้านแก้ว ณรกร สอนศรี
วัดเนินยาง อรัญญา พูลดำริห์
วัดจันทนาราม อรอนงค์ ศุภางค์จรัส
บ้านช่องกะพัด พานทอง ภูนาเมือง
บ้านแก้ว ฐมนพรรษ ผ่องสวัสดิ์
วัดเขาน้อย อุรุพงษ์ งานฉมัง
วัดเนินโพธิ์ ปวีณา อัตถาหาร
บ้านต้นกระบก ปัญจพร ลากูล
บ้านคลองน้ำใส อินทิรา นิทาน
บ้านคลองน้ำใส อินทิรา นิทาน
บ้านเนินดินแดง ลินจง เหลืองวัฒนะ
บ้านซอยสอง สมหญิง ฆารละออง