มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.จบ.1 : ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 171 ครั้ง

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.................................................................................................ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศอันเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนโดยตรง ซึ่งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น ๔ ระยะดังนี้


ระยะที่ ๑ ระยะก่อนเริ่มการแข่งขัน

  • การเฝ้าระวัง
  • กรจัดการองค์ความรู้
  • การดูแลรักษาสุขภาพและใจ

ระยะที่ ๒ ระหว่างการแข่งขัน

  • ลงพื้นที่ออกตรวจจุดอับ/เสี่ยงร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร
  • เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล และการชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์
  • ประสานงานระหว่างชุมชนและในการเฝ้าระวังและให้คำแนะนำเป็นรายคน

ระยะที่ ๓ หลังการแข่งขัน

  • การเฝ้าระวังผลกระทบ เช่น การทวงหนี้ การทะเลาะวิวาท การทำร้ายตัวเอง
  • เผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการข้อขัดแย้งอย่างสันติวิธี
  • การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า

ระยะที่ ๔ สรุปผลการปฏิบัติสรุปผลการปฏิบัติทุกมติ หรือรายงาน ประชาสัมพันธ์

อนึ่งได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


  • ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติดูแลรับผิดชอบในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องจากการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ให้เป็นรูปธรรมตลอดเวลานับเป็นพันธกิจทางนโยบายที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้


๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา จะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการเล่นพนันทายผลฟุตบอล อย่างเต็มศักยภาพภายใต้การกำกับ ดูแล ของผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นตัวอย่างที่จะไม่เล่นพนัน ตลอดจนไม่ประพฤติตนส่อเจตนาการเล่นการพนัน


๑.๒ หากพบว่าผู้บริหาร ครู หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปล่อยปะละเลย ไม่สร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ถือว่าผู้นั้นจงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และจะถูกดำเนินการทางวินัยทันที


๒. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องการประพฤติตน และเรื่องการเรียน ตลอดจนการใช้จ่ายเงินทองให้รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งการใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารที่อาจมีผลต่อการเล่นพนัน


๓. ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทอันเนื่องจากการพนันทายผลฟุตบอลทั้งในและนอกสถานศึกษา ตามแนวทางตามการป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


๔. รณรงค์หยุดการพนันทายผลฟุตบอล ป้องกันมิให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ และส่งเสริมการให้นักเรียนชมกีฬาฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์


๕. ให้สถานศึกษาตรวจสอบและประมวลผลการมาสาย และการไม่มาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบช่วงระหว่างเวลาก่อนการแข่งขันฟุตบอล และระหว่างมีการแข่งขันว่ามีความผิดปกติหรือไม่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

๖. สนธิกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันเหตุนักเรียนเกี่ยวข้องกับการพนันทายผลฟุตบอล โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอล


๗. ให้สถานศึกษา บันทึกการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเผยแพร่ภาพให้นักเรียนได้ชมตลอดเวลาที่เหมาะสม เพื่อจะให้นักเรียนไม่เสียเวลาพักผ่อนในการชมการถ่ายทอดสดเวลากลางคืน รวมทั้งมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ไม่บั่นทอนสุขภาพ และมีความสุข หรือจัดนิทรรศการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน


๘. เฝ้าระวังป้องกันการเข้าสู่วงจรการพนันฟุตบอลในลีกชั้นนำต่างๆ หลังจากจบฟุตบอลโลกแล้ว


๙. หากพบว่าครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างภายในสถานศึกษา มีพฤติกรรมการเล่นการพนันให้ผู้บริหารกล่าวตักเตือนและหากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก ให้พิจารณาโทษทางวินัย กรณีเป็นนักเรียนให้ว่ากล่าวตักตือนและติดตามพฤติกรรมหากยังมีพฤติกรรมคงเดิมให้เชิญผู้ปกครองรับทราบปัญหา หากพบว่ายังมีพฤติกรรมคงเดิมอีกให้ร่วมกับผู้ปกครองดูแล อบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนเป็นคนดีต่อไป


๑๐. หากโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องการทายผลฟุตบอลหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ขอให้ประสานงานขอความร่วมช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๘-๕๕๙๙ หรือสำนักงานกิจการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๔๘๐ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๕๐๖๐ หรือ ๐-๒๒๘๐-๕๐๖๑


สำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


Download เอกสาร
ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 171 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องของ
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึก...
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์...
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ...


  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ป...เปิดอ่าน 380 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมือง...เปิดอ่าน 354 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม...เปิดอ่าน 242 ครั้ง
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถ...เปิดอ่าน 171 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ]
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ]
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ]
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ].เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา...อ่าน 171 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์...อ่าน 354 ครั้ง
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)...อ่าน 380 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ...อ่าน 242 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา...อ่าน 171 ครั้ง
กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านเมืองจันท์...อ่าน 354 ครั้ง
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ค่านิยม 12 ประการ)...อ่าน 380 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ...อ่าน 242 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


 

Copyright (c) 2018 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.จบ.1 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.