Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์

Thai Education Community News : ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 35 ครั้ง
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

ในภาพอาจจะมี 2 คน

OSA เป็นเครื่องมือ เป็น Application ที่ใช้สำหรับการบันทึกการนิเทศแบบออนไลน์ เป็นระบบที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ios (Apple)

จุดประสงค์ของ App ใช้เพื่อการบันทึกการนิเทศ ข้อมูลกิจกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์รายบุคคลแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบมายหน้าที่ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้าน ICT ของกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลรายบุคคลของศึกษานิเทศก์เขต ใช้ Email เป็น User และ Password ในการเข้าระบบ

มีเครื่องมือในการทำงาน 6 รายการ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

1. เมนูสถิตินิเทศ : จะแสดงข้อมูลและสถิติการนิเทศของศึกษานิเทศก์แต่ละคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จะมีรายละเอียดการนิเทศในแต่ละครั้ง เช่น โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ เรื่องที่ได้รับการนิเทศ วันเวลาที่ทำการนิเทศ ผลการนิเทศ และภาพกิจกรรมการนิเทศของแต่ละครั้ง

2. เมนูสถิติกิจกรรม : จะแสดงภาพรวมข้อมูล รายละเอียดการปฏิบัติงาน บันทึกกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ ดดยจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นวิทยากร การประเมิน การอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมผลที่เกิดขึ้นและ แนบภาพถ่ายของกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงจำนวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

3. เมนูบันทึกนิเทศ : เป็นฟอร์มการบันทึกของศึกษานิเทศก์รายบุคคล ใช้บันทึกเมื่อปฏิบัติการนิเทศแต่ละครั้ง ในบันทึกสถานที่ วันเวล เรื่องที่นิเทศ เทคนิคการนิเทศ ตลอดจนผลการนิเทศ สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ เช่น หนังสือราชการ คำสั่งหรือเอกสารในการนิเทศ ภาพกิจกรรม ข้อมูลจากการบันทึกจะไปปรากฏรวมอยู่ในเมนูสถิติการนิเทศ

4. เมนูบันทึกกิจกรรม : เป็นฟอร์มสำหรับบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว เช่น กิจกรรมการเป็นวิทยากร กิจกรรมการประเมิน กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อบันทึกแล้วข้อมูลจะไปรวมอยู่ที่เมนูสถิติกิจกรรม

5. เมนูของฉัน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของศึกษานิเทศก์ เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะมองเห็นข้อมูลของเมนูนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ นอกจากนั้นจะเห็นรายละเอียดการนิเทศ และ ข้อมูลกิจกรรม ในรายการข้อมูลกิจกรรมมีเครื่องมือแก้ไขข้อมูลได้ และ สารามรถลบรายการกิจกรรมได้

6. เมนูของโรงเรียน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงเรียนนั้น ๆ ได้ เช่น ชื่อผู้บริการ ที่อยู่ของโรงเรียน พิกัดของโรงเรียน ตลอดจนรูปภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

สรุป จากการบันทึกข้อมูลการนิเทศแบบออนไลน์เราสามารถสรุปภาพรวมการนิเทศของศึกษานิเทศรายบุคคล ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมในระดับ สพฐ ได้ในเชิงสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ คุณภาพการนิเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป

อ้างอิงข้อมูล

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563 [Part 3/4] (วันที่ 25 มีนาคม 2563)
OSA แอปพลิเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ : Online Supervision Apps

 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
รวมไฟล์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 8 เมษายน 2563 ]
ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 3 เมษายน 2563 ]
การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำน...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ]
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ]
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการล...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ]
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเล...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ]

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์...อ่าน 35 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์...อ่าน 35 ครั้ง
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...อ่าน 28 ครั้ง
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 21 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 10 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 18 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 10 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 14 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 20 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 17 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 15 ครั้ง
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)...อ่าน 25 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง...อ่าน 13 ครั้ง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท...อ่าน 10 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8...อ่าน 30 ครั้ง
ประชุมสรุปกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรอบ 10 วัน...อ่าน 26 ครั้ง
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ...อ่าน 55 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563...อ่าน 22 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563...อ่าน 14 ครั้ง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน...อ่าน 36 ครั้ง


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.