ลิปปวิชญ์ วิเศษฤทธิ์ ()

Username
Password

ชื่อ : ลิปปวิชญ์ วิเศษฤทธิ์

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet