พัชนี เกิดจันทึก (ตูน)

Username
Password

ชื่อ : พัชนี เกิดจันทึก

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ตูน

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian