ธนดล ดวงแว่ว (เบสท์)

Username
Password

ชื่อ : ธนดล ดวงแว่ว

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : เบสท์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถใช้ในการเล่นดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum