กาญจนา ทาวงษ์ (ฟาง)

Username
Password

ชื่อ : กาญจนา ทาวงษ์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ฟาง

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian