อภิสิทธิ์ นาสังข์ (เก้อ)

Username
Password

ชื่อ : อภิสิทธิ์ นาสังข์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : เก้อ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals