จักกฤษ เอี่ยมรอด ()

Username
Password

ชื่อ : จักกฤษ เอี่ยมรอด

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum