อภิรักษ์ กระวิน (ไกด์)

Username
Password

ชื่อ : อภิรักษ์ กระวิน

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ไกด์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อหาประสบการณ์ และความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone