พรรณไพลิน ประจิมทิศ (มิ้ม (ลูกจารบลู))

Username
Password

ชื่อ : พรรณไพลิน ประจิมทิศ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Flute

ชื่อเล่น : มิ้ม (ลูกจารบลู)

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ได้ฝึกทุกอย่างเกี่ยวกับนักดนตรี และหาความรู้เพิ่มเติม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Flute