สหรัฐ บุญรักษา (เกมส์)

Username
Password

ชื่อ : สหรัฐ บุญรักษา

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : เกมส์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare