นัทพล ทองปราง (นัทซึ)

Username
Password

ชื่อ : นัทพล ทองปราง

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : นัทซึ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์ และหาความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals