ศิริวิมล เขื่อนมั่น (ขวัญของเรียม)

Username
Password

ชื่อ : ศิริวิมล เขื่อนมั่น

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : ขวัญของเรียม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba