ชญานิศ  ผดุงศาสน์ (ปาล์ม)

Username
Password

ชื่อ : ชญานิศ  ผดุงศาสน์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Flute

ชื่อเล่น : ปาล์ม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Flute