อนุพงษ์ ดีกัน (พงษ์เทพ)

Username
Password

ชื่อ : อนุพงษ์ ดีกัน

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : พงษ์เทพ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ิ

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals