สุพิชญา ด้วงคงสุข (เทียน)

Username
Password

ชื่อ : สุพิชญา ด้วงคงสุข

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เทียน

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ฝึกทักษะทางดนตรีเพิ่มขึ้นและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับโรงเรียนอื่นๆ และนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้ไปปรับใช้กับตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet