พงษ์ระพี รังชะอำ ()

Username
Password

ชื่อ : พงษ์ระพี รังชะอำ

วง : สฤษดิเดช

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare