สุรเชษฐ์ โชคกลุศรี (อู๋)

Username
Password

ชื่อ : สุรเชษฐ์ โชคกลุศรี

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : อู๋

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความสามารถทางด้านดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals