สรัญญา ปานะสุทธิ
admin สพป.เลย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
157
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเลย
 2. อำเภอนาด้วง
 3. อำเภอเชียงคาน
 4. อำเภอปากชม
 5. อำเภอด่านซ้าย
 6. อำเภอนาแห้ว
 7. อำเภอภูเรือ
 8. อำเภอท่าลี่
 9. อำเภอวังสะพุง
 10. อำเภอภูกระดึง
 11. อำเภอภูหลวง
 12. อำเภอผาขาว
 13. อำเภอเอราวัณ
 14. อำเภอหนองหิน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.48%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เลย เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


10.76%
จำนวนนักเรียน  316 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  7 2.22
เตี้ย  11 3.48
เริ่มอ้วน+อ้วน  6 1.90
ผอม+เตี้ย  2 0.63
อ้วน+เตี้ย  8 2.53
ไม่มีภาวะ  282 ร้อยละ 89.24


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
กิ่งกาญจน์ สร้อยจันดา
บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพ
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 2
วัลภา แสนพงษ์
บ้านโคกขมิ้น
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 3
จุฑารัตน์ ขันทะชา
อนุบาลชุมชนภูกระดึง
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 4
วรรณา ลีแวง
บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งส
เข้าระบบ 84 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net