เกื้อกูล อาจแก้ว
admin สพป.เลย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
143
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเลย
 2. อำเภอนาด้วง
 3. อำเภอเชียงคาน
 4. อำเภอปากชม
 5. อำเภอด่านซ้าย
 6. อำเภอนาแห้ว
 7. อำเภอภูเรือ
 8. อำเภอท่าลี่
 9. อำเภอวังสะพุง
 10. อำเภอภูกระดึง
 11. อำเภอภูหลวง
 12. อำเภอผาขาว
 13. อำเภอเอราวัณ
 14. อำเภอหนองหิน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.73%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เลย เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


26.97%
จำนวนนักเรียน  9,338 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  580 6.21
เตี้ย  463 4.96
เริ่มอ้วน+อ้วน  836 8.95
ผอม+เตี้ย  311 3.33
อ้วน+เตี้ย  328 3.51
ไม่มีภาวะ  6,820 ร้อยละ 73.03


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สุภาภรณ์ วิปัสสา
บ้านห้วยกระทิง
เข้าระบบ 264 ครั้ง
อันดับ 2
สุดาณีย์ พรมขัดจา
บ้านบุฮม
เข้าระบบ 175 ครั้ง
อันดับ 3
จันทร์นภา โสภา
บ้านนาดินดำ
เข้าระบบ 152 ครั้ง
อันดับ 4
ทัศธมณฑ์ เพ็งพันธ์
บ้านน้ำมี
เข้าระบบ 141 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net