admin สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
158
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 2. อำเภอท่าเรือ
 3. อำเภอนครหลวง
 4. อำเภอบางไทร
 5. อำเภอบางบาล
 6. อำเภอบางปะอิน
 7. อำเภอบางปะหัน
 8. อำเภอผักไห่
 9. อำเภอภาชี
 10. อำเภอลาดบัวหลวง
 11. อำเภอวังน้อย
 12. อำเภอเสนา
 13. อำเภอบางซ้าย
 14. อำเภออุทัย
 15. อำเภอมหาราช
 16. อำเภอบ้านแพรก


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


22.61%
จำนวนนักเรียน  21,204 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,115 5.26
เตี้ย  541 2.55
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,347 11.07
ผอม+เตี้ย  341 1.61
อ้วน+เตี้ย  450 2.12
ไม่มีภาวะ  16,410 ร้อยละ 77.39


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net