คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
209
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอศรีเมืองใหม่
 3. อำเภอโขงเจียม
 4. อำเภอเขื่องใน
 5. อำเภอเขมราฐ
 6. อำเภอเดชอุดม
 7. อำเภอนาจะหลวย
 8. อำเภอน้ำยืน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอตระการพืชผล
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอม่วงสามสิบ
 13. อำเภอวารินชำราบ
 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. อำเภอตาลสุม
 16. อำเภอโพธิ์ไทร
 17. อำเภอสำโรง
 18. อำเภอดอนมดแดง
 19. อำเภอสิรินธร
 20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 21. อำเภอนาเยีย
 22. อำเภอนาตาล
 23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 25. อำเภอน้ำขุ่น


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 76.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


15.46%
จำนวนนักเรียน  1,682 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  74 4.40
เตี้ย  75 4.46
เริ่มอ้วน+อ้วน  86 5.11
ผอม+เตี้ย  11 0.65
อ้วน+เตี้ย  14 0.83
ไม่มีภาวะ  1,422 ร้อยละ 84.54


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ฐิตาภรณ์ บุญพรม
อนุบาลศรีเมืองใหม่
เข้าระบบ 177 ครั้ง
อันดับ 2
ปิยาภรณ์ สอนนาค
บ้านสุวรรณวารี
เข้าระบบ 160 ครั้ง
อันดับ 3
สุลัญจพร คะณาสา
บ้านหนองคูณ
เข้าระบบ 155 ครั้ง
อันดับ 4
สุชิญญา เเหวนหล่อ
บ้านบุ่งคำ
เข้าระบบ 144 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net