คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
209
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.92%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 25.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อัญมณี ลูกบัว
บ้านสุวรรณวารี
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 2
สุทธิพงษ์. ตินะรักษ์
บ้านหนองคูณ
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
สุชิญญา เเหวนหล่อ
บ้านบุ่งคำ
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 4
ชนัญชิดา อ่อนผิว
บ้านโนนยานาง
เข้าระบบ 109 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net