admin สพป.อุบลราชธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
238
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอศรีเมืองใหม่
 3. อำเภอโขงเจียม
 4. อำเภอเขื่องใน
 5. อำเภอเขมราฐ
 6. อำเภอเดชอุดม
 7. อำเภอนาจะหลวย
 8. อำเภอน้ำยืน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอตระการพืชผล
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอม่วงสามสิบ
 13. อำเภอวารินชำราบ
 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. อำเภอตาลสุม
 16. อำเภอโพธิ์ไทร
 17. อำเภอสำโรง
 18. อำเภอดอนมดแดง
 19. อำเภอสิรินธร
 20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 21. อำเภอนาเยีย
 22. อำเภอนาตาล
 23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 25. อำเภอน้ำขุ่น


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.79%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


21.97%
จำนวนนักเรียน  29,787 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,462 4.91
เตี้ย  747 2.51
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,861 9.60
ผอม+เตี้ย  693 2.33
อ้วน+เตี้ย  780 2.62
ไม่มีภาวะ  23,244 ร้อยละ 78.03


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net