เพ็ญประภา บรรเทา
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
239
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอศรีเมืองใหม่
 3. อำเภอโขงเจียม
 4. อำเภอเขื่องใน
 5. อำเภอเขมราฐ
 6. อำเภอเดชอุดม
 7. อำเภอนาจะหลวย
 8. อำเภอน้ำยืน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอตระการพืชผล
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอม่วงสามสิบ
 13. อำเภอวารินชำราบ
 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. อำเภอตาลสุม
 16. อำเภอโพธิ์ไทร
 17. อำเภอสำโรง
 18. อำเภอดอนมดแดง
 19. อำเภอสิรินธร
 20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 21. อำเภอนาเยีย
 22. อำเภอนาตาล
 23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 25. อำเภอน้ำขุ่น


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สมศรี ธงยศ
บ้านขามใหญ่
เข้าระบบ 251 ครั้ง
อันดับ 2
รัตนา พัฒนชัย
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
เข้าระบบ 163 ครั้ง
อันดับ 3
นางนวลจันทร์ g0nvl6-
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเ
เข้าระบบ 152 ครั้ง
อันดับ 4
อุบลรักษ์ เจริญศิลป์
บ้านศรีบัว
เข้าระบบ 138 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net