พรพิศ กาญจนีย์
admin สพป.อำนาจเจริญ
 
จำนวนโรงเรียน
252
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 2. อำเภอชานุมาน
 3. อำเภอปทุมราชวงศา
 4. อำเภอพนา
 5. อำเภอเสนางคนิคม
 6. อำเภอหัวตะพาน
 7. อำเภอลืออำนาจ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.37%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.อำนาจเจริญ

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


17.93%
จำนวนนักเรียน  13,697 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  736 5.37
เตี้ย  345 2.52
เริ่มอ้วน+อ้วน  919 6.71
ผอม+เตี้ย  220 1.61
อ้วน+เตี้ย  236 1.72
ไม่มีภาวะ  11,241 ร้อยละ 82.07


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ทิพวรรณ มณีจักร
บ้านสร้างถ่อ
เข้าระบบ 252 ครั้ง
อันดับ 2
กันยลักษมิ์ นวลอินทร์
บ้านกุดปลาดุก
เข้าระบบ 227 ครั้ง
อันดับ 3
วิไล บุญพิพัฒน์
ไม้กลอนดอนหวาย
เข้าระบบ 226 ครั้ง
อันดับ 4
พรมมาลา ขจัดมลทิน
บ้านโคกเลาะ
เข้าระบบ 225 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net