admin สพป.อุดรธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
203
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. อำเภอกุดจับ
 3. อำเภอหนองวัวซอ
 4. อำเภอกุมภวาปี
 5. อำเภอโนนสะอาด
 6. อำเภอหนองหาน
 7. อำเภอทุ่งฝน
 8. อำเภอไชยวาน
 9. อำเภอศรีธาตุ
 10. อำเภอวังสามหมอ
 11. อำเภอบ้านดุง
 12. อำเภอบ้านผือ
 13. อำเภอน้ำโสม
 14. อำเภอเพ็ญ
 15. อำเภอสร้างคอม
 16. อำเภอหนองแสง
 17. อำเภอนายูง
 18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
 19. อำเภอกู่แก้ว
 20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.อุดรธานี เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


19.52%
จำนวนนักเรียน  27,239 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,480 5.43
เตี้ย  821 3.01
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,079 7.63
ผอม+เตี้ย  533 1.96
อ้วน+เตี้ย  405 1.49
ไม่มีภาวะ  21,921 ร้อยละ 80.48


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net