จุฬาพิศ นันทสุธา
admin สพป.อุดรธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
195
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 31.15%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มารศรี บุษดี
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 2
คมคาย ไวยวรณ์
บ้านสะอาดนามูล
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 3
สุภารัตน์ ผางสำเนียง
บ้านโคกกลางหนองแวงให
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
สุมิตรา เขจรจิตร
ดานใหญ่พิทยาคาร
เข้าระบบ 105 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net