admin สพป.อุดรธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
219
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. อำเภอกุดจับ
 3. อำเภอหนองวัวซอ
 4. อำเภอกุมภวาปี
 5. อำเภอโนนสะอาด
 6. อำเภอหนองหาน
 7. อำเภอทุ่งฝน
 8. อำเภอไชยวาน
 9. อำเภอศรีธาตุ
 10. อำเภอวังสามหมอ
 11. อำเภอบ้านดุง
 12. อำเภอบ้านผือ
 13. อำเภอน้ำโสม
 14. อำเภอเพ็ญ
 15. อำเภอสร้างคอม
 16. อำเภอหนองแสง
 17. อำเภอนายูง
 18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
 19. อำเภอกู่แก้ว
 20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.อุดรธานี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


30.92%
จำนวนนักเรียน  33,007 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  2,179 6.60
เตี้ย  1,710 5.18
เริ่มอ้วน+อ้วน  3,385 10.26
ผอม+เตี้ย  1,248 3.78
อ้วน+เตี้ย  1,685 5.10
ไม่มีภาวะ  22,800 ร้อยละ 69.08


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net