สุมาลี ผึ่งฉิมพลี
admin สพป.อุดรธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
223
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 40.51%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
คำแสน สีผักผ่อง
บ้านหว้าน
เข้าระบบ 947 ครั้ง
อันดับ 2
พิศวาส อมรสิน
บ้านหนองโอนหนองฮาง
เข้าระบบ 758 ครั้ง
อันดับ 3
รุ่งเพ็ชร ไชยหาญ
บ้านงอยเลิงทอง
เข้าระบบ 231 ครั้ง
อันดับ 4
กมลวรรณ พุทธพรหม
อนุบาลหนองวัวซอ
เข้าระบบ 206 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net