วิลาวรรณ์ มั่นสุข
admin สพป.อุทัยธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
85
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.82%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 24.71%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
รุ่งรัตน์ นัดไทยสงค์
บ้านวังเตย สาขาบ้านส
เข้าระบบ 207 ครั้ง
อันดับ 2
นิลรัตน์ สืบวงษ์เหรียญ
วัดเขาหินเทิน
เข้าระบบ 164 ครั้ง
อันดับ 3
วรีวรรณ นฤมลต์
บ้านเขาผาลาด
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 4
อรจิตร์ คล้ายอ้น
วัดทุ่งนาไทย
เข้าระบบ 90 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net