admin สพป.อ่างทอง
 
จำนวนโรงเรียน
144
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอ่างทอง
 2. อำเภอไชโย
 3. อำเภอป่าโมก
 4. อำเภอโพธิ์ทอง
 5. อำเภอแสวงหา
 6. อำเภอวิเศษชัยชาญ
 7. อำเภอสามโก้


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.อ่างทอง

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


25.92%
จำนวนนักเรียน  17,344 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  894 5.15
เตี้ย  414 2.39
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,596 14.97
ผอม+เตี้ย  205 1.18
อ้วน+เตี้ย  386 2.23
ไม่มีภาวะ  12,849 ร้อยละ 74.08


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net