admin สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
143
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 2. อำเภอตรอน
 3. อำเภอท่าปลา
 4. อำเภอน้ำปาด
 5. อำเภอฟากท่า
 6. อำเภอบ้านโคก
 7. อำเภอพิชัย
 8. อำเภอลับแล
 9. อำเภอทองแสนขัน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 42.13%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


24.13%
จำนวนนักเรียน  13,605 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  783 5.76
เตี้ย  389 2.86
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,658 12.19
ผอม+เตี้ย  212 1.56
อ้วน+เตี้ย  241 1.77
ไม่มีภาวะ  10,322 ร้อยละ 75.87


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net