ญานิชศา บางเมืองแสน
admin สพป.หนองคาย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
105
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองหนองคาย
 2. อำเภอท่าบ่อ
 3. อำเภอโพนพิสัย
 4. อำเภอศรีเชียงใหม่
 5. อำเภอสังคม
 6. อำเภอสระใคร
 7. อำเภอเฝ้าไร่
 8. อำเภอรัตนวาปี
 9. อำเภอโพธิ์ตาก


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.43%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.หนองคาย เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ไพรวัลย์ จันทนา
บ้านหนองคอน
เข้าระบบ 175 ครั้ง
อันดับ 2
วันเพ็ญ จงรักษ์
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
เข้าระบบ 160 ครั้ง
อันดับ 3
สุภารัตน์ สุทธิสาร
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรร
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 4
สาวิณี ศรีสุจันทร์
บ้านกลุ่มพัฒนา
เข้าระบบ 125 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net