จีรพรรณ จเรรัชต์
admin สพป.หนองคาย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
154
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองหนองคาย
 2. อำเภอท่าบ่อ
 3. อำเภอโพนพิสัย
 4. อำเภอศรีเชียงใหม่
 5. อำเภอสังคม
 6. อำเภอสระใคร
 7. อำเภอเฝ้าไร่
 8. อำเภอรัตนวาปี
 9. อำเภอโพธิ์ตาก


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.หนองคาย เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ศศิธร พรมคำภา
ชุมชนบ้านโพนสา
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 2
วิจิตรา มูลสุวรรณ
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 3
สาธินี นามศักดิ์
บ้านพานพร้าว
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 4
นันทิยา พิมประสาร
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 113 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net