จีรพรรณ จเรรัชต์
admin สพป.หนองคาย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
154
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศศิธร พรมคำภา
ชุมชนบ้านโพนสา
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 2
สาธินี นามศักดิ์
บ้านพานพร้าว
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 3
วิจิตรา มูลสุวรรณ
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 4
นันทิยา พิมประสาร
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 110 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net