สายทอง สุระสังข์
admin สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
218
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 33.14%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กิตติพันธ์ ทองศรี
บ้านโพนขวาว
เข้าระบบ 130 ครั้ง
อันดับ 2
ดวงใจ โยนก
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิท
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 3
สุรีพร ธรรมนุช
บ้านขี้เหล็กโนนจาน
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 4
เสาวคนธ์ บุญมั่น
บ้านหนองแวง(ท่าตูม)
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net