ศิริพรรณ ชุมสุข
admin สพป.สุรินทร์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
292
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 29.11%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สมจิต ปัดถา
บ้านหนองขนาด
เข้าระบบ 250 ครั้ง
อันดับ 2
พริตา แท่นแก้ว
บ้านโคกกรวด
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 3
จรรยา สมพร้อม
บ้านหนองกับ
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 4
สุภรณ์ ขาวงาม
บ้านหนองแคน
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net