admin สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
133
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 2. อำเภอเดิมบางนางบวช
 3. อำเภอด่านช้าง
 4. อำเภอบางปลาม้า
 5. อำเภอศรีประจันต์
 6. อำเภอดอนเจดีย์
 7. อำเภอสองพี่น้อง
 8. อำเภอสามชุก
 9. อำเภออู่ทอง
 10. อำเภอหนองหญ้าไซ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


22.60%
จำนวนนักเรียน  19,109 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,058 5.54
เตี้ย  565 2.96
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,118 11.08
ผอม+เตี้ย  279 1.46
อ้วน+เตี้ย  298 1.56
ไม่มีภาวะ  14,791 ร้อยละ 77.40


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net