นิสา อบจันทร์ฉาย
admin สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
134
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 2. อำเภอเดิมบางนางบวช
 3. อำเภอด่านช้าง
 4. อำเภอบางปลาม้า
 5. อำเภอศรีประจันต์
 6. อำเภอดอนเจดีย์
 7. อำเภอสองพี่น้อง
 8. อำเภอสามชุก
 9. อำเภออู่ทอง
 10. อำเภอหนองหญ้าไซ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ธิดารัตน์ เสนาะนิติ
วัดไชยนาราษฎร์
เข้าระบบ 256 ครั้ง
อันดับ 2
นิตยา สอดสี
วัดหนองแจง
เข้าระบบ 159 ครั้ง
อันดับ 3
เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์
วัดสระด่าน
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 4
นางสาวเบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา
วัดราษฎรบำรุง
เข้าระบบ 94 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net