อรุณพร กัลย์จารึก
admin สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
135
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 2. อำเภอเดิมบางนางบวช
 3. อำเภอด่านช้าง
 4. อำเภอบางปลาม้า
 5. อำเภอศรีประจันต์
 6. อำเภอดอนเจดีย์
 7. อำเภอสองพี่น้อง
 8. อำเภอสามชุก
 9. อำเภออู่ทอง
 10. อำเภอหนองหญ้าไซ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.89%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ปาณิดา สุวรรณศรี
วัดตะลุ่ม
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 2
จันทรา สง่างาม
บ้านบางกุ้ง
เข้าระบบ 201 ครั้ง
อันดับ 3
กัณฑิมา ศรีอุดม
สุพรรณภูมิ
เข้าระบบ 179 ครั้ง
อันดับ 4
ทองหยิบ เหมือนแก้ว
บ้านหนองสรวง
เข้าระบบ 142 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net