ศุกรรญา ทรัพย์สิน
admin สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
71
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.70%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นุศรา ลิ้มเจริญวงษ์ชัย
ละมูลรอดศิริ
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 2
รสสุคนธ์ ภาสดา
วัดบางโฉลงใน
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 3
นิตสา ต่อโชติ
วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒน
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 4
วิไลวรรณ เจียดรัมย์
ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อส
เข้าระบบ 64 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net