ศุกรรญา ทรัพย์สิน
admin สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
71
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 2. อำเภอบางบ่อ
 3. อำเภอบางพลี
 4. อำเภอพระประแดง
 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 6. อำเภอบางเสาธง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.90%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


24.39%
จำนวนนักเรียน  15,823 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  651 4.11
เตี้ย  501 3.17
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,736 10.97
ผอม+เตี้ย  352 2.22
อ้วน+เตี้ย  619 3.91
ไม่มีภาวะ  11,964 ร้อยละ 75.61


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
นิตสา ต่อโชติ
วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒน
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 2
นุศรา ลิ้มเจริญวงษ์ชัย
ละมูลรอดศิริ
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 3
รสสุคนธ์ ภาสดา
วัดบางโฉลงใน
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 4
ศิริพร นาคเนนัย
วัดเสาธงกลาง
เข้าระบบ 79 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net