ณัฐกานต์ วัฒนเวช
admin สพป.สระบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
121
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 28.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุภัทราวดี แสงซอน
วัดหนองบัว
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 2
จุฑามาส สายกระสุน
วัดสุวรรณคีรี
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 3
จันทร์ทิมา เทวบาล
วัดพระพุทธฉาย
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 4
อภิญญา แก้วดวงศรี
บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยส
เข้าระบบ 81 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net