ณัฐกานต์ วัฒนเวช
admin สพป.สระบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
121
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสระบุรี
 2. อำเภอแก่งคอย
 3. อำเภอหนองแค
 4. อำเภอวิหารแดง
 5. อำเภอหนองแซง
 6. อำเภอบ้านหมอ
 7. อำเภอดอนพุด
 8. อำเภอหนองโดน
 9. อำเภอพระพุทธบาท
 10. อำเภอเสาไห้
 11. อำเภอมวกเหล็ก
 12. อำเภอวังม่วง
 13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สระบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สุภัทราวดี แสงซอน
วัดหนองบัว
เข้าระบบ 202 ครั้ง
อันดับ 2
จุฑามาส สายกระสุน
วัดสุวรรณคีรี
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
สมบัติ ใบเนียม
บ้านหลังสวนประชาสามั
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 4
จันทร์ทิมา เทวบาล
วัดพระพุทธฉาย
เข้าระบบ 102 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net