นิภา กิตติพลจักร
admin สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
154
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 11. อำเภอท่าฉาง
 12. อำเภอบ้านนาสาร
 13. อำเภอบ้านนาเดิม
 14. อำเภอเคียนซา
 15. อำเภอเวียงสระ
 16. อำเภอพระแสง
 17. อำเภอพุนพิน
 18. อำเภอชัยบุรี
 19. อำเภอวิภาวดี


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 85.23%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


18.56%
จำนวนนักเรียน  10,848 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  394 3.63
เตี้ย  231 2.13
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,162 10.71
ผอม+เตี้ย  149 1.37
อ้วน+เตี้ย  77 0.71
ไม่มีภาวะ  8,835 ร้อยละ 81.44


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
จีรวรรณ คงแก้ว
บ้านปากสาย
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 2
อุษณี โชติช่วง
นาสาร
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 3
กฤษณา ครุฑธามาศ
บ้านเกาะน้อย
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 4
สาลิณี เวชกุล
บ้านคลองพังกลาง
เข้าระบบ 126 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net