admin สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
152
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 11. อำเภอท่าฉาง
 12. อำเภอบ้านนาสาร
 13. อำเภอบ้านนาเดิม
 14. อำเภอเคียนซา
 15. อำเภอเวียงสระ
 16. อำเภอพระแสง
 17. อำเภอพุนพิน
 18. อำเภอชัยบุรี
 19. อำเภอวิภาวดี


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


23.40%
จำนวนนักเรียน  24,581 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,247 5.07
เตี้ย  801 3.26
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,586 10.52
ผอม+เตี้ย  535 2.18
อ้วน+เตี้ย  583 2.37
ไม่มีภาวะ  18,829 ร้อยละ 76.60


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net