ดวงกมล เรือนงาม
admin สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
181
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 94.20%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 36.74%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นางสาวนุจรีย์ แดงป้อม
วัดอรัญญาราม
เข้าระบบ 240 ครั้ง
อันดับ 2
สมหญิง โมอ่อน
บ้านเหนือน้ำ
เข้าระบบ 191 ครั้ง
อันดับ 3
เจริญศรี จันทร์ช่วง
บ้านดอนสุวรรณ
เข้าระบบ 174 ครั้ง
อันดับ 4
สาร์หลีย๊ะ สุระกำแหง
บ้านราษฎร์ประสานจิต
เข้าระบบ 133 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net