ดวงกมล เรือนงาม
admin สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
181
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 11. อำเภอท่าฉาง
 12. อำเภอบ้านนาสาร
 13. อำเภอบ้านนาเดิม
 14. อำเภอเคียนซา
 15. อำเภอเวียงสระ
 16. อำเภอพระแสง
 17. อำเภอพุนพิน
 18. อำเภอชัยบุรี
 19. อำเภอวิภาวดี


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 94.20%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 76.24%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


16.28%
จำนวนนักเรียน  1,296 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  35 2.70
เตี้ย  33 2.55
เริ่มอ้วน+อ้วน  128 9.88
ผอม+เตี้ย  13 1.00
อ้วน+เตี้ย  2 0.15
ไม่มีภาวะ  1,085 ร้อยละ 83.72


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
นางสาวนุจรีย์ แดงป้อม
วัดอรัญญาราม
เข้าระบบ 256 ครั้ง
อันดับ 2
สมหญิง โมอ่อน
บ้านเหนือน้ำ
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 3
เจริญศรี จันทร์ช่วง
บ้านดอนสุวรรณ
เข้าระบบ 176 ครั้ง
อันดับ 4
สาร์หลีย๊ะ สุระกำแหง
บ้านราษฎร์ประสานจิต
เข้าระบบ 139 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net