admin สพป.สงขลา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
126
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสงขลา
 2. อำเภอสทิงพระ
 3. อำเภอจะนะ
 4. อำเภอนาทวี
 5. อำเภอเทพา
 6. อำเภอสะบ้าย้อย
 7. อำเภอระโนด
 8. อำเภอกระแสสินธุ์
 9. อำเภอรัตภูมิ
 10. อำเภอสะเดา
 11. อำเภอหาดใหญ่
 12. อำเภอนาหม่อม
 13. อำเภอควนเนียง
 14. อำเภอบางกล่ำ
 15. อำเภอสิงหนคร
 16. อำเภอคลองหอยโข่ง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.สงขลา เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


23.39%
จำนวนนักเรียน  22,113 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,364 6.17
เตี้ย  730 3.30
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,242 10.14
ผอม+เตี้ย  450 2.04
อ้วน+เตี้ย  386 1.75
ไม่มีภาวะ  16,941 ร้อยละ 76.61


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net