สุคนธ์ ล่องวิไล
admin สพป.สงขลา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
127
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 32.09%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
บังอร ประกอบพุ่ม
รักเมืองไทย 6 (โตนงา
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 2
ชนิตา ทองเครือ
บ้านป่ายาง
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 3
ฉวีวรรณ ศรีพงษ์
บ้านโปะหมอ
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 4
อทิยา หีมเหม
บ้านคลองต่อ
เข้าระบบ 105 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net