ลออ แก้วศรี
admin สพป.สระแก้ว เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
145
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 41.38%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กองแก้ว พรมวงค์
บ้านวังทอง
เข้าระบบ 467 ครั้ง
อันดับ 2
สำเนียง คำต่าย
บ้านคลองหินปูน
เข้าระบบ 324 ครั้ง
อันดับ 3
อรสา กำเหนิดทอง
บ้านคลองมะละกอ
เข้าระบบ 130 ครั้ง
อันดับ 4
โสภาพรรณ จินดาหรา
บ้านท่าระพา
เข้าระบบ 117 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net